Sunday, July 31, 2011

ගිනි අවි සහ ගිනි කෙළි Theme Song Download

This is one damn hard to find song! Since I have it I'm posting for you guys! This was the theme song for UdayaKaantha Warnasooriya's (උදයකාන්ත වර්ණසූරීය) ගිනි අවි සහ ගිනි කෙළි movie!
I believe this song is most suitable for current affairs in Sri Lanka!

Lyrics - 


නොසැලෙයි 
දිවි මකුළු ඇස නොසැලෙයි
නළියයි
අඳුන් දිවි නිය පහුර නළියයි
උකුසු ඇසට නොපෙනී
මහා කළු වෘකයා ගොදුර ඉව අල්ලයි
මොන නීතියද මේ
මිනිස් වනාන්තරේ

සඳ එළියේ
දිව්‍ය ලෝකෙන් පාවී
කුණු කසළ වැටි වැටී
නිවි නිවී යයි ගිනිදැල් අපායේ
කුවේරයා ලිස්සා ගිහින් පාතාලේ

විනිසුරු අසුනේ
සත් පුරුෂ ප්‍රාණේ
කළු රෙද්දෙන් ඔතලා
අපරාධය හෝ ඝාතකයා හෝ
විනිවිද නොපෙනේ

නීති පොතේ ඉන්ද්‍රජාලේ
ඝාතකයා - මිනීමරන්නේ - තිරිසනා
විනිසුරුවා - නඩු අසන්නේ - මිනිසා
මුනිවරයා - සමාව දෙන්නේ - දෙවියෝ

නොසැලෙයි 
දිවි මකුළු ඇස නොසැලෙයි
නළියයි
අඳුන් දිවි නිය පහුර නළියයි
උකුසු ඇසට නොපෙනී
මහා කළු වෘකයා ගොදුර ඉව අල්ලයි
මොන නීතියද මේ
මිනිස් වනාන්තරේ


සංගීතය - ආචාර්ය ප්‍රේමසිරි කේමදාස
ගායනය - අමරසිරි පීරිස් ප්‍රමුඛ සමන්ත පෙරේරා ඇතුළු පිරිස
රචනය - ලූෂන් බුලත්සිංහල

Enjoy!!
Links
http://a5ec061a.linkbucks.com

Pass
government

Saturday, July 30, 2011

Wilshere and Rooney on cover of FIFA 12


England stars Jack Wilshere and Wayne Rooney are on the cover of FIFA 12, EA has announced. 
Arsenal midfielder Wilshere joins Manchester United striker Rooney on the front of what is widely expected to be one of the biggest games of 2011. 
Wilshere and Rooney are the cover stars for the UK, Ireland, Scandinavian and Middle East versions. 
Rooney makes the grade for the seventh consecutive year. 

Friday, July 29, 2011

The Sims 3: Town Life Stuff - Cracks

Info - This post has two versions of the crack
1. V.1.0 - Release by Reloaded
2. V1.22.9 - Update Game (not given in post) Then apply this crack - Release by FairLight

Play Instructions:
Install The Sims 3 game!
Install The Sims 3: Town Life Stuff Add-On - Full Installation!!
use the crack which suitebale for your release!!!
Replace the original \BIN\TS3.EXE & \BIN\TSLHOST.DLL files with the ones from File Archive!!!
Play the Game!
Link
http://adf.ly/602ez

Pass
life

Driver PC : Always - On Internet Required

The PC version of Driver: San Francisco requires a permanent internet connection, Ubisoft has confirmed.

In a Tweet from the official Driver Twitter account in response to a follower question on the matter, community developer for Ubisoft on the Driver and Rabbids brand Mathieu Willem said: "PC version requires permanent internet connection."

Responding to a follower disappointed by the news, Willem Tweeted: "Bear in mind though that the PC version of DRVSF is released simultaneously to consoles."

Driver: San Francisco's game page on digital shop Steam sparked the discussion.
"3rd-party DRM: Ubisoft's Online Services Platform. Ubisoft requires a permanent internet connection to play this video game at all times," Steam says.

Meanwhile, in another Tweet, Ubisoft said with regards to the home console versions: "Online Uplay Passport activation required (once) for multiplayer and bonus features." Uplay Passport is Ubisoft's version of the controversial online pass. It costs £7.99 on PS3 and PC while Xbox 360 owners pay 800 Points (£6.80).

"Uplay Passport-enhanced" games require gamers to input a code to unlock online modes and other "exclusive features". New retail versions include the code, while second-hand buyers must stump up for access.

Driver: San Francisco will be the first game to incorporate the system when it launches on 2nd September. Ubisoft has endured a difficult time with PC gamers over its always-on internet DRM.

Last year the company told Eurogamer that its "online services platform" for PC games will "evolve and improve" but was here to stay. "Most forthcoming Ubisoft PC titles will use our online services platform," a spokesperson explained, adding, "As with any online technology, we are constantly working to evolve and improve it."

Ubisoft's online platform requires PC gamers to be connected to the internet while they play. But problems arise when authentication servers are unavailable or unresponsive. This was felt first with Assassin's Creed II and Silent Hunter V and then with Settlers 7. The result has been fans unable to play games they've purchased, sometimes for days at a time.

Let's just hope things won't get f*cked up like it went with Assassins Creed II, Prince Of Persia : Forgotton Sands, Settlers 7 and HAWX 2!

Wednesday, July 27, 2011

Team Fortress 2 - Mega Funny Spray Collection


Over 40 funny sprays for your Team Fortress game!

How to apply :
Install vtfedit125-11.exe
Run VTF Edit
Import the given files from VTF Edit
Select save as, and save! (as VTF file)
Select Tools > Create a VMT file
Cut both VMT and VMT files and paste them into,
C:\Steam\SteamApps\(user name)\team fortress 2\tf\materials\vgui\logos\
OR
C:\Steam\SteamApps\Common\team fortress 2\tf\materials\vgui\logos\

Note: Logos folder may not appear, if not. Just create one and place both files in it.

How to use in game :
Go to,
Options > Multi Player > Look for sprays and select the one!
Connect to a server which allows sprays, and press T when near a wall to spray!

Warning :
Sprays which contain Pornography,Personal Insults, Racism and such as may lead you to a permanent ban from servers! None of the given sprays contain those we mentioned!
You can use this same method to make your own custom made sprays as well!!
Enjoy!
This is a collection of dedicated work by TF2 fans at www.gamesprays.com! A big cheers to them!!
Link
http://1e0c3a85.linkbucks.com

Pass
gentlemen
Please read our comments policy before posting

Tuesday, July 26, 2011

BRINK - Update 9 - SKIDROW

Release Info : Skidrow (update 9)

Read text file for information on updated content!

INSTALL NOTES:
1. Unpack release
2. Run Brink.Update.9.exe
3. Install
4. Copy the cracked content from the SKIDROW folder to the main install folder and overwrite
5. Play the game
6. Support the companies, which software you actually enjoy!

ADDITIONAL NOTES:
Fully compatible with the POSTMORTEM version with all languages!
You don't need to have any of the previous updates installed, as this update is featuring all previous updated content!
Link
http://4ce885a6.linkbucks.com

Pass
fail
Please read our comments policy before posting

Fallout : New Vegas - Old World Blues DLC

Release Info - TiNYiSO

Install Info -
Install Game!
Update with skidrow updates!
Run Setup form Old World Blues DLC to Insatll the DLC!
Play game with given exe!


Features:
+ New Terrain: Explore the expanse of the ‘Big Empty and its huge variety of research centers, arboretums, canyons, and scientific labs. Even better, find and upgrade your own home base, the Sink, within the Big Emptys central dome!
+ New Enemies: Confront the surgically-altered Lobotomites, bizarre robot scorpions, the dead occupants of the Y-17 Trauma Harnesses as well as the terrifying disembodied brain, Dr. Mobius. Look out for other strange and terrifying creations of the Think Tank!
+ New Perks and Weapons: Old World Blues increases the level cap by 5 and introduces a range of new weapons including the Sonic Emitter, K9000 Cyberdog Gun, Proton Axe, and several varieties of Mad Scientist Gloves such as the Sterilizer Glove and Corrosive Fist. Youll also find new armors such as the Sneak Suit and Mad Scientist Scrubs to make your life in the Mojave easier. Look out for implants that can switch your body parts in and out for new effects and defenses to aid you in the Big Empty and the Mojave wasteland!
Link
http://eae3e531.linkbucks.com
OR
http://353115dc.linkbucks.com
OR
http://f727540a.linkbucks.com

No Pass
Please read our comments policy before posting

Monday, July 25, 2011

BRINK - Update 8 - SKIDROW


Release Info : Skidrow (update 8)

Read text file for information on updated content!

INSTALL NOTES:
1. Unpack release
2. Run Brink.Update.8.exe
3. Install
4. Copy the cracked content from the SKIDROW folder to the main install folder and overwrite
5. Play the game
6. Support the companies, which software you actually enjoy!

ADDITIONAL NOTES:
Fully compatible with the POSTMORTEM version with all languages!
You don't need to have any of the previous updates installed, as this update is featuring all previous updated content!
Link
http://ff0a8627.linkbucks.com

Pass
future

BRINK - Update 7 - SKIDROW


Release Info : Skidrow (update 7)

Read text file for information on updated content!

INSTALL NOTES:
1. Unpack release
2. Run Brink.Update.7.exe
3. Install
4. Copy the cracked content from the SKIDROW folder to the main install folder and overwrite
5. Play the game
6. Support the companies, which software you actually enjoy!

ADDITIONAL NOTES:
Fully compatible with the POSTMORTEM version with all languages!
You don't need to have any of the previous updates installed, as this update is featuring all previous updated content!
Link
http://39263f2f.linkbucks.com

Pass
backyard

Super Street Fighter 4 : Arcade Edition - Update 01

Release Info : Update and crack by Skidrow

Install Notes :
1. Install Game!
2. Install Update!!
3. Copy the cracked content from the SKIDROW folder to the main install folder and overwrite
4. Play the game!

Update 1 info:
Support for keyboards and gaming devices that were not being recognized by the game
Patch allowing re-mapped keys
Changes Fixed Mode as the default graphic setting
NVIDIA 3D Vision enhancements

Link
http://0aa88e5a.linkbucks.com

Pass
ryu

Thursday, July 21, 2011

Love Chess : Age Of Egypt - Activation

Release Info - Unknown

Install Info -
Install game!
When ask for activation select yes and give in the details provided! (Game will activate even if you are connected or not connected to Internet)
Play game with LoveChess2.exe!
Link
http://1609f0b6.linkbucks.com

Pass
erotic

Tuesday, July 19, 2011

Goals of The Week

Zombie Pirates Collectors Edition - Crack Only

Release info - TiNYiSO

Instructions -
1.Install the Game
2.Copy the Crack in to the Installation Folder
3.Start the Game with "ZombiePirates.exe" in the Installation Folder
4.Play...!
Link
http://ea1e7f11.linkbucks.com

Pass
pirates

Steel Storm Burning Retribution - Crack ONLY

Release Info : Reloaded

Install Info :
Install the game - Full Installation.
Extract the File Archive to the Game Directory - Overwriting existing files!
Play the Game!
Link
http://72297013.linkbucks.com

Pass
steel

Winnie The Pooh (2011) - Crack ONLY

Release Info - Prophet

Install Notes -
Install the game - Full Installation.
Extract the File Archive to the Game Directory - Overwriting existing files!
Play the Game!
Link
http://9a3a272a.linkbucks.com

Pass
tigger

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 - Completed Game Save Files

Info:
Just completed the game, on Normal; nothing else!
Link
http://9bef4f6c.linkbucks.com

Pass
jkr

Sunday, July 17, 2011

F3AR (F.E.A.R.3)- Complete Game Save Files


Info -
Played whole game play with Commando Difficulty!
Solo Campaign!
POINT MAN is up to Level 10+ upgraded!
Collected most of Alma dolls and Psychic link dead bodies!
Played with Skidrow update 01!

Instructions-
1. Copy to C:\Users\xxxx\AppData\Local\SKIDROW\
2. Choose a Campaign mode (either solo or co-op) and select "Replay Mission" Hit ENTER!
3. You will see all maps unlocked on commando difficulty and unlocked Fattal as well!
4. Host game or start the replay mission to play Finale!
Steam/Retail/None-skidorw versions of F3AR may not support this saves!

Link
-This file no longer available-

Link Locker Link
http://15510c7f.linkbucks.com

Pass
alma
Join Our Clan!! / Links fixed!
Please read our comments policy before posting
Can't find passwords?? 

See here if you have no idea to become a follower! If already a follwer just make a comment as in here!! Once you become one make a comment (One)!!

Saturday, July 16, 2011

R.U.S.E updates 1 - 3

Release Info - Skidrow

Install Info -
Run update!
Copy the cracked content to installed folder!
Run game!

Fixed Info - See changelog for more info!
Links
File Sonic
http://751ea63c.linkbucks.com
http://1fc4ecac.linkbucks.com

File Serve
http://fa9be595.linkbucks.com
http://84d4f553.linkbucks.com

NO PASS

Tuesday, July 12, 2011

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 - CRACK Only

Warning paul.dll will detect as a virus/trojan threat. Which is false!! If you do not sure about this release feel free to look somewhere else! DO NOT repeat this again in the comments, since we warned every one of you noobs!

Release Info: SKIDROW

Install Info:
1. Copy paul.dll to wherever the game exe is located!
2. Run Original exe to play the game!!
Link
-This File Is No Longer Available-

Pass
voldemort

FEAR 3 Update - 1

Release Info - SKIDROW

Instructions -
1.Install the F.E.A.R.Update.1.exe
2.Copy and Replace the Crack Content to The Installation Folder
3.Play..!

Links
http://8e097bbd.linkbucks.com
http://85c10538.linkbucks.com

Sunday, July 10, 2011

F3AR Multi Player Crack

Warning - STEAM may patch it in future updates, getting caught will banned your accounts! Use at your own risk!
Release Info:
Original Smart Steam by STEAM UNDERGROUND COMMUNITY
F3AR fix by KillerBoy4x4


Install Instructions:
1) Install Steam
2) Login with yiour account
3) Let Steam Update
4) After Update Close it.
5) Copy 4 files from "SmartSteam141-fix" folrder and paste in to Steam main Folder
6) Run SmartSteam.exe from Steam Folder (you can make shortcut to desktop), Login with your account and let it update
7) After SmartSteam update and run, Close it.
8) Now Install Tunngle. After installation it will ask for restart, Restart your PC.
9) Now Start Tunngle and login with your account (If you don't have one, make new one)
10) Login to Tunngle, See left side in Tunngle window, Select Shooter, Find F.E.A.R 3 from list, Double Click on it to Join the Channel. After Join, Minimize it.
11) Now Run SmartSteam and Login. After login Minimize it.
12) Now Copy Crack files to your F3AR Folder.
13) Start Game from your Game folder with "F.E.A.R. 3.exe".
14) Go to Multiplayer, Join Network match or Quick match.
15) Play and Enjoy COOP.

Link
http://0046048c.linkbucks.com

Pass
brother
Please read our comments policy before posting

Saturday, July 9, 2011

Sri Lanka Road Detailed / Provincial and Geographical Map of 2011

This is the exclusive Sri Lankan Map approved by government for publication purposes.
All locations are in Sinhala wordings!
Features All roads, Provincial / District and all other borders, All geographical valued places and most of important places!
High resolution (16.5 X 21 Inches with 200 dpi resolution)
Original EPS file!
Link
http://c1d03112.linkbucks.com

Pass
ceylon
Please read our comments policy before posting

Thursday, July 7, 2011

Wednesday, July 6, 2011

Trucks and Trailers - Crack Only

Release Info - TiNYiSO

Instructions -
1.Install the Game
2.Copy and replace the Crack in to the Installation Folder bin\win_x86
3.Play the Game!

Link
http://5d5f6759.linkbucks.com

pass
trailers

Trucks and Trailers - GAME

Instructions -
1.Unzip all the Files
2.Mount the image and Install the Game
3.Copy and replace the Crack in to the Installation Folder bin\win_x86
4.Play the Game..!

Link
http://b42adbd1.linkbucks.com

Pass
trucks

Sunday, July 3, 2011

Ghostbusters - Sanctum Of Slime : CRACK ONLY

Release Info : Skidrow

Install Notes :
1. Replace all files in the Installation directory with the given ones!
2. Run GhostBustersSOS.exe to play the game!
Link
http://28090e63.linkbucks.com

Pass
ny
Please read our comments policy before posting

Saturday, July 2, 2011

Portal 2 - LAN CRACK

Release Info - Unknown

Instructions -
1. Copy P2launcher.exe to installation or make it detectable for your game!
Make sure it detects the game (Some releases are NOT detectable by it, If your game is not detected, MOVE ON! There is no fix for that other than getting another release!
2. Follow instructions on LAN fix!
Link
http://7d0f79c6.linkbucks.com

Pass
moon
Please read our comments policy before posting

Friday, July 1, 2011

Alice : Madness Returns - Crackfix Skidrow

Release Info - Skidrow

Install info -
Install Game!
Copy and replace the files!
Play game!

Fixed - Skidrow's previous crack was nuked, Now it is fixed. No more more bugs, save fails!

NOTE- If using THETA CRACK, No need to use this, THETA is fully functional crack! Use this fix only for skidrow release!
Link
http://70abf4ad.linkbucks.com

Pass
mcgee
Please read our comments policy before posting